Informácie

                         Email:    ozbullka@gmail.com

Sídlo

Bullka, o.z.
Materská škola Bullova
Bullova 2, Bratislava - Dúbravka, 841 01


Fakturačné údaje

IČO: 52239225
Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131
Banka: Fio Banka, a.s.
            Pobočka zahraničnej banky
            Dunajská 1, 811 08 Bratislava

Predstavenstvo (štatutárny orgán)

       JUDr. Barbora Lord (predseda predstavenstva)
       Ing. Jana Šimeg Vererníková, PhD. (člen predstavenstva -podpredseda)
       Mgr. Zuzana Rodinová 
(člen predstavenstva -hospodár)

- koná za združenie navonok
- organizačná činnosť združenia 
- vedenie účtovnej agendy

Za predstavenstvo má oprávnenie konať predseda, alebo osoba poverená predsedom.


Kontrolný výbor (KV)

     Ing. Monika Donovalová (predseda KV)
     Dagmara Zelenayová
     Juraj Marko

- kontroluje činnosť združenia a jeho orgánov
- participácia na projektoch, grantových výzva
ch