Základné informácie


Sídlo:  Bullova 1168/2, 84101 Bratislava-DúbravkaIČO: 52239225

Reg. č. sp.: VVS/1-900/90-55966

Dátum vzniku: 25.02.2019


Číslo účtu:   SK21 8330 0000 0021 0161 4131

Fio Banka, a.s.

Pobočka zahraničnej banky

Dunajská 1

811 08 Bratislava


 

Predstavenstvo (štatutárny orgán združenia):

JUDr. Barbora Lord (predseda)

Ing. Jana Šimeg Vererníková, PhD. (člen)
Veronika Murányiová (člen)

- koná za združenie navonok

- organizačná činnosť združenia

Za predstavenstvo koná predseda a jeden člen predstavenstva vždy spoločne.


Účtovník: 

 Ing. Mária Dubovská

- vedenie účtovníctva
- koordinácia projektov, grantových výziev


Kontrolný výbor:

Ing. Monika Donovalová (predseda kontrolného výboru)
Dagmara Zelenayová
Juraj Marko

- kontroluje činnosť združenia a jeho orgánov
- participácia na projektov, grantových výzvach                         Email:    ozbullka@gmail.com