PROJEKTY MŠ


PROJEKT s nadáciou BVS Zelený región

Veľmi nás teší, že v minulom školskom roku sa našej materskej škole podarilo získať grant od nadácie BVS Zelený región v hodnote 500,- eur. V rámci tohto projektu sme vytvorili dňa 27. mája 2022 v spolupráci s rodičmi počas spoločnej brigády vyvýšené záhony a hmyzí domček na našom školskom dvore.

Cieľmi tohto projektu boli:

  •  v rámci environmentálnej výchovy podporovať a ďalej rozvíjať u detí predškolského veku pozitívny vzťah k ochrane a skrášľovaniu blízkeho prírodného prostredia, podporovať pozitívny vzťah k rastlinnej a živočíšnej ríši.
  • rozvíjať u detí spôsobilosti vedeckej práce - pozorovať, bádať, klasifikovať, merať, tvoriť predpoklady, komunikovať, vyvodzovať závery, zovšeobecňovať vlastné poznatky získané vlastnou aktívnou činnosťou.

Na vybranej trávnatej ploche sme umiestnili vyvýšené záhony s rozmanitými rastlinami a bylinkami. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti môžu starať o rastliny, pozorovať ich rast a rôzne odlišnosti či podobnosti. Ďalej sme vytvorili hmyzí domček, vďaka ktorému môžu deti pozorovať niektoré druhy hmyzu, ich spôsob života či pohybu.

ĎAKUJEME nadácii BVS Zelený región za možnosť realizácie tohto projektu vďaka získanému grantu v hodnote 500,- eur.

Fotografie z uvedenej spoločnej brigády pod názvom "Ako skĺbiť príjemné s užitočným" nájdete v:

Fotogaléria 


PROJEKT

Ministerstva školstva Slovenskej republiky pod názvom "Múdre hranie" - získaná finančná podpora vo výške 1000.- eur

V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili sme sa do projektu "Múdre hranie", ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva SR. Z 2221 podaných žiadostí na projekt Múdre hranie bolo podporených 706 MŠ, medzi ktorými bola aj naša MŠ. Získali sme tak 1000€ pre našu MŠ. Deťom boli nakúpené krásne knihy, encyklopédie, atlasy na výučbu v hodnote 300€ a edukačné pomôcky zamerané najmä na logické myslenie, rozvoj jemnej motoriky, zážitkové učenie, prepájanie získaných vedomostí detí v rôznych činnostiach a situáciách dieťaťa vo výške 700€.