O  NÁS


Vedenie MŠ

Riaditeľka školy:

PaedDr. Jana Kmeťová

Pani učiteľky:

1. trieda
Bc. Jana Sobčáková (triedna učiteľka)
Lucia Neumahrová

2. trieda
Zuzana Černanská (triedna učiteľka)
Soňa Orfanusová

3. trieda
Eva Betinská (triedna učiteľka)
PaedDr. Jana Kmeťová (riaditeľka MŠ)

4. trieda

Bc. Dominika Srnová (triedna učiteľka)

Martina Reháková

Pani upratovačky:
Katarína Kraľovičová, Zuzana Sisiková 


Pani kuchárky:

Emília Štefeková - vedúca ŠJ

Ľubica Szalayová, Martina Žáčková

ČLENOVIA Rady školy pri materskej škole Bullova:

JUDr. Barbora Lord (za rodičov) - predseda

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (za rodičov)

Mgr. Marta Jurkovičová (za zriaďovateľa)

Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová (za zriaďovateľa)

Ing. Mário Borza (za zriaďovateľa)

Zuzana Čerňanská (za pedagogických zamestnancov)

Katarína Kráľovičová (za nepedagogických zamestnancov)