O nás

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša materská škola vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím a individuálnym prístupom.

V materskej škole prebieha celoročná prax študentiek zo  Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg) , ktorá sídli v tej istej a priľahlej budove, teda je cvičnou materskou školou. Bola otvorená 3. septembra 2018.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu.

Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole.

Deťom chceme v spolupráci so zriaďovateľom, SOŠPg a rodičmi poskytnúť výchovu a vzdelávanie zážitkovým učením, rozvíjať tak u detí ich prirodzenú zvedavosť a záujem o svet okolo nich.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v tichej lokalite sídliska. V blízkosti sa nachádza zimný štadión Harmincova, Základná škola Beňovského, priestranný park či veľké detské ihrisko s futbalovou aj basketbalovou plochou.

Materská škola má svoj školský dvor, ktorý bude zrevitalizovaný a doplnený hracími prvkami pre deti predškolského veku v priebehu roka 2019.

Poloha materskej školy umožňuje učiteľkám uskutočňovať bezpečné vychádzky v okolí materskej školy.

Materská škola je prízemná budova, tvoria ju 2 vchody, 4 triedy s vlastnou umyvárňou a spálňou, chodba,

2 šatne, spoločensko/pohybová miestnosť, jedáleň s kuchyňou a kancelárske priestory. Všetky priestory sú nanovo zrekonštruované.

Stravu - pre deti aj zamestnancov zabezpečuje spoločnosť GLOBAL GASTRO s.r.o..

Na škole pôsobí toho času 8 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov a pani riaditeľka, t.č. poverená riaditeľka.