O  NÁS


Vedenie MŠ

Riaditeľka školy:

PaedDr. Jana Kmeťová

Pani učiteľky: 

1. trieda - prevádzka triedy od 7.00 h do 16.30 h 
Martina Reháková (triedna učiteľka) 
Bc. Dominika Srnová 


2. trieda - prevádzka triedy od 7.30 h do 16.00 h
Eva Betinská (triedna učiteľka)
PaedDr. Jana Kmeťová (riaditeľka MŠ) 

3. trieda - prevádzka triedy od 7.00 h do 16.30 h
Lucia Neumahrová  (triedna učiteľka)
Mgr. Jana Sobčáková 

4. trieda prevádzka triedy od 7.30 h do 16.30 h 
Soňa Orfanusová (triedna učiteľka)  
Zuzana Černanská 

Pani upratovačky:
Katarína Kralovičová, Zuzana Sisiková 


Pani kuchárky:

Emília Štefeková - vedúca ŠJ

Ľubica Szalayová + jeden zamestnanec

ČLENOVIA Rady školy pri materskej škole Bullova:

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (za rodičov) - predseda

Lucia Gašperáková (za rodičov)

Mgr. Marta Jurkovičová (za zriaďovateľa)

Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová (za zriaďovateľa)

Ing. Mário Borza (za zriaďovateľa)

Zuzana Čerňanská (za pedagogických zamestnancov)

Katarína Kráľovičová (za nepedagogických zamestnancov)