Zmena poplatkov od 1.4.2019!!

18.03.2019

Zmena poplatkov za školné na 30 €/každé dieťa  a za celodenné stravné
36,80 €/mesiac. Predškoláci 10 €/mesiac - režijné náklady.

Viď. oznam zo ŠJ.