Zápisy prváčikov tento rok online

22.03.2021

Informácie zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka: (pre viac informácia kliknite na nadpis)

22. 3. 2021

Vybrať školu, na jej webe nájsť prihlášku a do 27. apríla ju vypísať a odoslať. Zápisy prvákov budú aj tento rok elektronické. Od rodičov bez možnosti pripojenia na internet budú školy zbierať prihlášky na vrátnici.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vyhlásila zápisy prváčikov do základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Pre pandemickú situáciu budú podobne ako vlani prebiehať elektronicky od 19. do 27. apríla 2021.

Povinné sú pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.

Zákonný zástupca na webovej stránke vybranej základnej školy nájde prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme. Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku i poštou, pričom dôležitý bude dátum pečiatky na obálke (najneskôr do 27. apríla). Zákonní zástupcovia detí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu doručiť prihlášku aj osobne na vrátnicu príslušnej základnej školy, a to v dvoch termínoch - v stredu 21. apríla od 9:00 - 12:00 a vo štvrtok 22. apríla od 13:30 - 16:00 hodiny. Odovzdávanie prihlášok prebieha bez detí.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi, výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonní zástupcovia takéhoto dieťaťa majú možnosť doručiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie škole do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, prípadne najneskôr do 15. júna 2021.

Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom - špeciálna, dve súkromné a britská. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska obyvatelia patria k jednotlivým školským obvodom - školám. Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska. Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu.

Zápisy do materských škôl budú prebiehať tiež elektronicky, avšak počas mája. O podrobnostiach bude mestská časť informovať v apríli.

Školské obvody platné pre základné školy v Dúbravke

1. obvod - Zš Pri kríži Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná

2. obvod - Zš Nejedlého Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova

3. obvod - Zš SokolÍkova Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska