Stanovisko MČ Dúbravka k otvoreniu škôl k 8.3. 2021

05.03.2021

Materské a základné školy po 8. marci 2021 - Na základe rozhodnutia ministerstva školstva č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 a v súlade s uznesením vlády č. 122 z 28.2.2021 s dôrazom na obmedzenie mobility a možnosti zachovania predškolskej a školskej dochádzky prvého stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce obnovuje mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3. 2021 prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne).

Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska.

Zároveň sa pre deti prvého stupňa základných škôl obnovuje prevádzka ŠKD a zariadenia školského stravovania pri základných školách.

Pred nástupom do škôl je potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (zverejnené na stránke príslušnej školy), rovnako ostáva zachovaná́ podmienka - negatívny test na Covid-19 zákonného zástupcu dieťaťa.

Dátum zverejnenia: 04.03.2021