Pokyny pre platbu stravného šk. rok 2020/2021

29.08.2020

Školská jedáleň MŠ Bullova

informácie pre rodičov.


Kontakty na ŠJ

Vedúca školskej jedálne:   Emília Štefeková

Kontaktný telefónny :    0918 360 343 - informácie o vyúčtovaní

Kontaktný e-mail:          sjbullova@dubravka.sk

Osobné stretnutia po telefonickom dohovore


Platby za stravu a režijné náklady

Stravná jednotka/deň 1,45 Eur

Desiata 0,36 Eur

Obed 0,85 Eur

Olovrant 0,24 Eur

Réžia ( nevratná čiastka) 10,00 Eur

Platby paušálom - priemer na 20 dní 29,00 + 10,00 = 39,00Eur

Poldenná - priemer na 20dní 24,20 + 10,00 = 34,20Eur  (potrebné odhlásiť z olovrantov na celý mesiac a odovzdať čestné vyhlásenie - viď dole)


Pokiaľ je v danom mesiaci viac ako 20 prac. Dní , automaticky vzniká nedoplatok na stravnom.

Deti ktoré majú individuálnu stravu hradia réžijné náklady vo výške 10,00Eur

Predškoláci, ktorý dovŕšia 5 rokov do 31.08 2020, uhrádzajú len réžijné náklady vo výške 10,00Eur.

Pri vklade v hotovosti priamo na účet ŠJ je potrebné si pripočítať sumu 5eur - poplatok banky


Číslo účtu :                        SK35 0200 0000 0040 0004 8651

Variabilný symbol:            Trieda, ktorú dieťa navštevuje 1,2,3,4

Konštantný symbol:          0308

Účel platby uviesť do poznámky:     Meno dieťaťa

Termín Platby budú prebiehať vždy za príslušný  mesiac od 1- 10 dňa v mesiaciTrvalý príkaz je potrebné si nastaviť na desať mesiacov, letné prázdniny sa uhrádzajú podľa záujmu o materskú školu.

Vyúčtovanie stravy prebieha v polročných intervaloch a to nasledovne - od 01.09 - 31.12 2020 po zúčtovacom období v priebehu mesiaca január - február 2021

-01.01 - 30.06 2021 - po ukončení dochádzky do MŠ (júl - august) Preplatky budú poukázané na účet z ktorého bola platba poukázaná.

Prosím nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na tento školský rok 2020/2021.

Toto potvrdenie musí byť aktualizované na každý nový školský rok.

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty ( iba obdobie celého mesiaca )  

Nahlasovanie/odhlasovanie stravy prosím do 8.00 hod. Na telefónne číslo: 0948 874 943


Zásady stravovania: podľa vyhlášky č. 330/2009 Z.z

Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka vychádzajú z odporúčaných dávok pre obyvateľstvo SR, pri súčasnom zohľadnení ekonomickej situácie.

Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje:

  • dve hlavné jedlá (pečené, varené, dusené)
  • jeden krát do týždňa ryba (polievka alebo hlavné jedlo)
  • jedno hlavné jedlo zo zníženou dávkou mäsa s nadstavením
  • dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok a piatok
  • sme zapojený v programe školské ovocie.

Jedálny lístok je zverejnený na stránke materskej školy a pri vstupe do budovy.


Ďakujem a želám úspešný nový školský rok 2020/2021

                                                                 Vedúca ŠJ    

                                                             Štefeková EmíliaV prípade neodoberania olovrantov za celý mesiac je potrebné vyplniť prehlásenie nižšie a odhlásiť z olovrantov u pani učiteľky, resp. vedúcej jedálne.