MŠ Bullova príjme učiteľku

20.03.2019

MŠ Bullova zabezpečuje odbornú prax pre študentov Strednej odbornej školy pedagogickej.

Podmienky:

  • Úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysoko-školské vzdelanie ustanovené  vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre učiteľa materskej školy.
  • Minimálna pedagogická prax 3 roky.

Ďalšie požiadavky:

  • Uchádzač musí spĺňať podmienky na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a zákona č.552/2001 Z. z.
  • Znalosť práce s počítačom, kreativita, tvorivosť, flexibilita a iniciatíva.
  • Osobnostné predpoklady - vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť.

Nástup: Ihneď/dohodou.

Pracovný pomer: Trvalý pracovný pomer, plný úväzok.

Nástupný plat: Stanovený v súlade so zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - Zákon č. 553/2003Z. z. - úplné znenie: od 900,00 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe)

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete zasielať písomne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo e-mailom na adresu: ovcarovicova@dubravka.sk, frtusova@dubravka.sk


Uverejnené: Dúbravské noviny, ročník XXI, číslo 3/2019, str.6.