Mimoriadne rodičovské stretnutie 28.11.2019 o 16:30 (voľba nových zástupcov za rodičov a zmena stanov o forme hlasovania). Účasť nutná.

18.11.2019

Milí rodičia,

v nadväznosti na zánik funkcie a) člena predstavenstva Bullka, o.z., b) člena Kontrolného výboru Bullka, o.z. a c) člena Rady školy, ako aj na potrebu odsúhlasiť v tejto súvislosti d) čiastkové zmeny Stanov, Vás týmto pozývame na mimoriadne zasadanie Členskej schôdze Bullka, o.z. (rodičovské združenie), ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2019 o 16:30 hod. v priestoroch školskej jedálne na Bullovej 1168/2, Bratislava. Pre splnenie hlasovacieho kvóra je Vaša účasť nutná.

Program:
1) Otvorenie, privítanie
2) Hlasovanie o členovi predstavenstva Bullka, o.z.
3) Hlasovanie o členovi Kontrolného výboru Bullka, o.z.
4) Hlasovanie o členovi Rady školy pri materskej škole Bullova
5) Hlasovanie o zmene Stanov Bullka, o.z.
6) Záver

ad a) ​Kandidát na člena Predstavenstva Bullka, o.z.
​Dagmara Zelenayová

ad b)​Kandidát na člena Kontrolného výboru Bullka, o.z.
​Mgr. Zuzana Rodinová

ad c)​Kandidát na člena Rady školy pri materskej škole Bullova
​Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.

ad d)​Zmeny Stanov:
- zrušenie orgánu "Účtovník" (jeho kompetencie prejdú pod Predstavenstvo Bullka, o.z.)
- doplnenie možnosti hlasovať per rollam (pre efektívnejší chod Združenia do budúcna; eliminovanie personálnych zasadnutí Členskej schôdze Bullka, o.z. (tzv. rodičovské združenia); možnosť pružnejšieho rozhodovania o otázkach Bullka, o.z.)
- precizovanie pravidiel zverejňovania zápisníc z Členských schôdzí
- precizovanie kompetencií jednotlivých členov orgánov Bullka, o.z.

=> návrh nového znenia Stanov je Vám k dispozícii v šatniach na nástenke OZ


V prípade, že chcete kandidovať do vyššie uvedených orgánov a/alebo máte doplňujúce návrhy či pripomienky k návrhu Stanov, prosím obráťte sa na nás najneskôr do 25.11.2019 písomne na: ozbullka@gmail.com


ĎAKUJEME
predstavenstvo Bullka, o.z.