Informácia pre rodičov - dotácia na stravu

14.12.2021

Rodičia, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022, treba do konca kalendárneho roka 2021 podať overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.
Rodičia, ktorí majú záujem o opätovné uplatnenie si dotácie na stravu v II. polroku školského roka 2021/2022 pre svoje dieťa je potrebné do konca kalendárneho roka 2021 podať nové overené Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava-Dúbravka.
1. Rodič nahlási dieťa na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva keď dovŕši 6 rokov veku na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk
1. V prípade žiakov navštevujúcich základnú školu k čestnému vyhláseniu je potrebné doložiť aj Potvrdenie o návšteve školy.
1. Tlačivo "Čestné vyhlásenie" nájdete na webovej stránke Dúbravky (www.dubravka.sk).
1. Tlačivo "Čestné vyhlásenie" je možné overiť na miestnom úrade Bratislava-Dúbravka.
V prípade nejasností sa prosím obráťte na Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka na e-mailovú adresu: alena.kovacova@dubravka.sk