JEDÁLNY   LÍSTOK

Normy a receptúry jedál:    https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/


Chutné desiaty nám pripravujú v našej kuchyni naše milé pani kuchárky Ľubka a Martinka.

Obedy a olovranty pre deti zabezpečuje spoločnosť GLOBAL GASTRO s.r.o., ktorá nám navarí a jedlo privezie, pani kuchárky ho naložia a podávajú deťom. Strava je vyvážená, chutná a pripravovaná v súlade s normami pre deti predškolského veku.

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Všetky deti, predovšetkým však predškolákov vedieme k samostatnosti pri stolovaní, predškoláci používajú celý príbor a riad si po sebe odnesú na určené miesto.

Mladšie deti jedia lyžicou alebo vidličkou, najmladšie deti len lyžicou.

Pri stolovaní preferujeme individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie, aby deti svoju porciu zjedli a postupne chápali dôležitosť zdravej stravy, životosprávy a zdravého životného štýlu ako samozrejmú súčasť života.


Deti sa zo stravy odhlasujú do 8:00 na telefónnom čísle 0948  874 943, alebo keď viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť pani učiteľke.


Vedúca ŠJ MŠ:

Emília Štefeková

0918 360 343

sjbullova@dubravka.sk