Jedálny lístok

Normy a receptúry jedál:    https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/


Chutné desiaty nám pripravujú v našej kuchyni naše milé pani kuchárky Ľubka a Martinka.

Obedy a olovranty pre deti zabezpečuje spoločnosť GLOBAL GASTRO s.r.o., ktorá nám navarí a jedlo privezie, pani kuchárky ho naložia a podávajú deťom. Strava je vyvážená, chutná a pripravovaná v súlade s normami pre deti predškolského veku.

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Všetky deti, predovšetkým však predškolákov vedieme k samostatnosti pri stolovaní, predškoláci používajú celý príbor a riad si po sebe odnesú na určené miesto.

Mladšie deti jedia lyžicou alebo vidličkou, najmladšie deti len lyžicou.

Pri stolovaní preferujeme individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie, aby deti svoju porciu zjedli a postupne chápali dôležitosť zdravej stravy, životosprávy a zdravého životného štýlu ako samozrejmú súčasť života.


Deti sa zo stravy odhlasujú do 8.00 na telefónnom čísle 0948  874 943, alebo keď viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť pani učiteľke.


Vedúca ŠJ MŠ:

Emília Štefeková

0918 360 343

sjbullova@dubravka.sk