JEDÁLNY   LÍSTOK

Milí rodičia predškolákov, s účinnosťou od 1. 9. 2021 platí, že aj vy uhrádzate poplatok za stravu vášho dieťaťa, ktorý je za 1 mesiac v plnej výške 39 eur. 

V prípade záujmu o dotáciu na stravu je potrebné navštíviť Miestny úrad Bratislava-Dúbravka Žatevná 4odd. sociálnych vecí a rodiny. 

Dotácia na stravu, o ktorú ste si požiadali podpísaním čestného vyhlásenia na odd. sociálnych vecí a rodiny na MÚ je platná od 1.10. 2021 V uvedenom období prebieha úhrada vo výške 10,00 eur. ( réžijné náklady )

Rodičia, ktorí nestihli vybaviť toto čestné prehlásenie, môžu tak ešte urobiť, (vždy do 10. dňa v mesiaci), avšak dotáciu môžu čerpať až od nasledujúceho mesiaca. Dovtedy prebieha úhrada v plnej výške 39 eur, týka sa to 5 ročných detí, 6 ročné deti majú nárok buď na bonus alebo dotáciu !

Prosíme o včasné úhrady platieb za stravu. Ďakujem, vedúca ŠJ

Normy a receptúry jedál:    https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/


Chutné desiaty nám pripravujú v našej kuchyni naše milé pani kuchárky Ľubka a Zuzka

Obedy a olovranty pre deti zabezpečuje spoločnosť GLOBAL GASTRO s.r.o., ktorá nám navarí a jedlo privezie, pani kuchárky ho naložia a podávajú deťom. Strava je vyvážená, chutná a pripravovaná v súlade s normami pre deti predškolského veku.

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Všetky deti, predovšetkým však predškolákov vedieme k samostatnosti pri stolovaní, predškoláci používajú celý príbor a riad si po sebe odnesú na určené miesto.

Mladšie deti jedia lyžicou alebo vidličkou, najmladšie deti len lyžicou.

Pri stolovaní preferujeme individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie, aby deti svoju porciu zjedli a postupne chápali dôležitosť zdravej stravy, životosprávy a zdravého životného štýlu ako samozrejmú súčasť života.


Deti sa zo stravy odhlasujú do 8:00 na telefónnom čísle 0948  874 943, alebo keď viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť pani učiteľke.


Vedúca ŠJ MŠ:

Emília Štefeková

0918 360 343

sjbullova@dubravka.sk