JEDÁLNY   LÍSTOK

Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zákonný zástupca túto skutočnosť prerokuje s riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ.

Všetky deti, predovšetkým však predškolákov vedieme k samostatnosti pri stolovaní, predškoláci používajú celý príbor, mladšie deti jedia lyžicou alebo vidličkou, najmladšie deti len lyžicou.              Pri stolovaní preferujeme individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie. Aby deti svoju porciu zjedli a postupne chápali dôležitosť zdravej stravy, životosprávy a zdravého životného štýlu ako samozrejmú súčasť života je dôležitá aj spolupráca rodičov v domácom prostredí dieťaťa.

Normy a receptúry jedál:    https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/

Chutné desiaty nám pripravujú v našej kuchyni naše milé pani kuchárky Ľubka a Magdaléna. Obedy a olovranty pre deti zabezpečuje spoločnosť GLOBAL GASTRO s.r.o., ktorá nám navarí a jedlo privezie, pani kuchárky ho naložia a podávajú deťom. Strava je vyvážená, chutná a pripravovaná v súlade s normami pre deti predškolského veku.

Deti sa zo stravy odhlasujú do 8:00 na telefónnom čísle 0948  874 943, alebo keď viete neprítomnosť dieťaťa vopred, môžete to nahlásiť triednej pani učiteľke. Vedúca ŠJ MŠ: Emília Štefeková 0918 360 343 sjbullova@dubravka.sk