Personál

Riaditeľka školy:    PaedDr. Jana Kmeťová


Pani učiteľky:
1. trieda - prevádzka triedy od 7.00 h do 16.30 h

Martina Reháková 
Bc. Dominika Srnová


2. trieda - prevádzka triedy od 7.30 h do 16.00 h
Eva Betinská (triedna učiteľka)
PaedDr. Jana Kmeťová (riaditeľka MŠ)


3. trieda - prevádzka triedy od 7.00 h do 16.30 h
Lucia Neumahrová

Mgr. Jana Bartalská


4. trieda prevádzka triedy od 7.30 h do 16.30 h

Soňa Orfanusová 
Zuzana ČernanskáPani upratovačky:

Katarína Kralovičová
Zuzana Sisiková


Pani kuchárky:
Emília Štefeková - vedúca ŠJ
Ľubica Szalayová + jeden zamestnanec


Rady školy pri materskej škole Bullova:
Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (za rodičov) - predseda
Lucia Gašperáková (za rodičov)
Mgr. Marta Jurkovičová (za zriaďovateľa)
Mgr. Art. Magdaléna Škrovanová (za zriaďovateľa)
Ing. Mário Borza (za zriaďovateľa)
Zuzana Čerňanská (za pedagogických zamestnancov)
Katarína Kráľovičová (za nepedagogických zamestnancov)

Poplatky

Školné - 30 €

Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Číslo účtu: SK37 0200 0000 0040 0003 4356
Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca
Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)


► Stravné - 39 €

Číslo účtu: SK35 0200 0000 0040 0004 8651

Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca

Variabilný symbol: dátum a rok
Konštantný symbol: 0308
Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)

Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na tento školský rok 2019/2020.

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty (iba na obdobie celého mesiaca)

Platby za stravné a réžijné náklady:

  • Desiata 0,36 €
  • Obed 0,85 €
  • Olovrant 0,24 €

Stravná jednotka/deň x 20 dní (priemer) 1,45 € x 20 = 29
Réžia (nevratná čiastka) = 10

Platby paušálom (priemer na 20 dní) Spolu = 39 €


► Členské 80

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131

Splatnosť: do 30. novembra 2022
(možnosť dohodnúť splátkový kalendár - info: ozbullka@gmail.com)

Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)Zriaďovateľ MŠ informuje:

PREVÁDZKA ŠKOLY    A      DENNÝ HARMONOGRAM

Prevádzka MŠ: 6.30 h - 17.00h

Otvorenie škôlky hlavný vchod o 6.30 - deti prichádzajú do spoločenskej miestnosti v rúškach            

7.00 h - prevádzka 1. a 3. trieda - už otvorený aj vchod cez školský dvor

7.30 h - prevádzka 4. a 2. trieda


Príchod detí                                    06:30 - 08:00

Príchod detí - ranný filter
Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie

Príchod detí do škôlky do 8:00 !!!

Odhlasovanie detí zo stravy do 8:00 len na tel. č. 0948 874 943


Desiata                                             08:20 - 08:50

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

V rámci výchovno-vzdelávacieho plánu každej triedy

Pobyt vonku

Hry na ŠD, vychádzky do blízkeho okolia, spontánne pohybové aktivity


Obed                                               1 1:20 - 12:15

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie


Odpočinok                                   12:00 - 14:10


Olovrant                             13:45 - 14:10

Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí


Odchod detí domov:

1. trieda prevádzku končí o 16.00 h - následne deti prejdú do spoločenskej miestnosti do 17.00 h

2. trieda v prevádzke do 16.00h - následne deti prechádzajú do spoločenskej miestnosti

3. trieda v prevádzke do 16.30 h - potom deti prechádzajú do spoloč. miestnosti

4. trieda v prevádzke do 16.30 h - potom deti prechádzajú do spoloč. miestnosti

Deti sú v spoloč. miestnosti s prekrytými hornými dýchacími cestami.


Koniec prevádzky MŠ                    17:00