P O P L A T K Y 


► Školné - 30 €

Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Číslo účtu: SK37 0200 0000 0040 0003 4356
Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca
Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)


► Školné - 30 €

Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Číslo účtu: SK37 0200 0000 0040 0003 4356
Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca
Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)

► Stravné - 39 €     

Číslo účtu: SK35 0200 0000 0040 0004 8651

Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca

Variabilný symbol: dátum a rok
Konštantný symbol: 0308
Popis transakcie:  Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)

Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na tento školský rok 2019/2020.

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty (iba na obdobie celého mesiaca)

Platby za stravné a réžijné náklady:

  • Desiata                0,36 €
  • Obed                    0,85 €
  • Olovrant             0,24 €

Stravná jednotka/deň  x 20 dní (priemer)      1,45 € x 20 = 29
Réžia (nevratná čiastka)                                                        = 10

Platby paušálom (priemer na 20 dní)                        Spolu =  39 €    

► Členské 100

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131

Splatnosť: do 15. novembra 2020
(možnosť dohodnúť splátkový kalendár - info: ozbullka@gmail.com)

Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)


► Členské 100

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131

Splatnosť: do 15. novembra 2020
(možnosť dohodnúť splátkový kalendár - info: ozbullka@gmail.com)

Popis transakcie: Meno a priezvisko dieťaťa + trieda (1., 2.,3. alebo 4. trieda)