Poplatky

Pre školský rok 2018/2019

POPLATKY ZA ZRPŠ                                     

 (môže sa rozdeliť na 2 splátky)

C.U: SK21 8330 0000 0021 0161 4131 

                   (Zmena od 23.06.2019)

Prosíme uhradiť dohodnuté prostriedky najneskor do 15.10.2018

(Prípadne druhú splátku do 15.2.2019)

Do správy pre prijímateľa prosím uviesť:

 Meno a priezvisko dieťaťa + názov triedy

80 €

POPLATKY ZA ČISTIAREŇ

(ročný poplatok, môže sa uhradiť v 2 splátkach)

Odovzdať triednej učiteľke do 15.10.2018 (poprípade druhú splátku do 15.2.2019)

40 €

ŠKOLNÉ

Poplatok sa nevzťahuje na deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Č.Ú: SK37 0200 0000 0040 0003 4356

Splatnosť: do 10.dňa príslušného mesiaca

Do spravy pre prijimatela prosim uviest:

Meno a priezvisko dietata + nazov triedy


30 €

STRAVNÉ

Stravná jednotka/deň     1,34 €

Desiata                            0,32 €

Obed                               0,76 €

Olovrant                          0,26 €


Réžia (nevratná čiastka)  10  €

Platby paušálom - priemer 20 dní 36,80 €


Č.Ú: SK35 0200 0000 0040 0004 8651

Variabilný symbol: dátum a rok 

Konštantný symbol: 0308

Účel platby: Meno dieťaťa a trieda

Termín: do 10.dňa príslušného mesiaca


Prosíme nahlásiť alergie detí na stravu a priniesť potvrdenie od lekára špecialistu s presným rozpisom dotknutých potravín na tento školský rok 2018/2019.

Prosím nahlásiť, ak niektoré dieťa nebude čerpať olovranty (iba na obdobie celého mesiaca)


36,80 €