Občianske združenie BULLKA

 

Sídlo:  Bullova 1168/2, 84101 Bratislava-Dúbravka


IČO: 52239225

Reg. č. sp.: VVS/1-900/90-55966

Dátum vzniku: 25.02.2019

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0021 0161 4131 (FIO banka)

 

Email:    ozbullka@gmail.com

Preambula

Združenie je založené za účelom spájať rodičov a priateľov Materskej školy (MŠ) Bullova, ktoré bude aktívne reprezentovať záujmy detí navštevujúcich túto MŠ, podporovať ich zdravý rozvoj a rozvoj MŠ Bullova ako taký.


Stanovy

Prihláška do občianskeho združenia Bullka


Zápisnica s ustanovujúcej Členskej schôdze  z dňa 26.03.2019


Predstavenstvo (štatutárny orgán združenia):

- koná za združenie navonok
- organizačná činnosť združenia

JUDr. Barbora Lord (predseda)
Ing. Jana Šimeg Vererníková, PhD. (člen)
Veronika Murányiová (člen)

Za predstavenstvo koná predseda a jeden člen predstavenstva vždy spoločne.


Účtovník:

- vedenie účtovníctva
- koordinácia projektov, grantových výziev

Ing. Mária Dubovská


Kontrolný výbor:

- kontroluje činnosť združenia a jeho orgánov
- participácia na projektov, grantových výzvach

Ing. Monika Donovalová (predseda kontrolného výboru)
Dagmara Zelenayová
Juraj Marko