Zavítajte na našu nová stránka tu  →

  https://msbullova.edupage.org/


Stará web stránka neaktívna od 1.1.2023

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Potrebné potvrdenia po neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 


Viac info tu...

01.09.2020

Odhlasovanie detí na tel.č.: 0948 874 943  do 8:00 


Prevádzka MŠ je od 6:30 do 17:00 hod.
Hlavný vchod - deti 1. a 2. trieda
Vchod od ihriska - deti 3. a 4. trieda
POVINNOSTI RODIČA:

  • pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ 3 a viac dní ste povinný predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tu).
  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa
  • zabezpečí pre dieťa minimálne 2 rúška (zabaliť, budú v skrinke)
  • dieťa môžete ospravedlniť na 5 dní. Viac ako 5 dní ste povinní predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára. Týka sa to najmä detí predškolského veku.
Ostatné informácie Vám budeme priebežne dopĺňať.

******************************************************************************

Zoznam potrebných vecí do MŠ ( 1. polrok):

- 2 celé balenie papierových vreckoviek (2x10 balíčkov alebo vreckovky v papierových boxoch)
- 1 balenie detských vlhkých utierok
- tenké igelitové tašky na zabalenie špinavého oblečenia
(odovzdať pani učiteľkám)

- prezuvky (nie na šnurovanie, nie šľapky a crocsy)
- hrebeň 
- podpísané náhradné oblečenie podľa sezóny uložené v látkovej alebo igelitovej taške
- malý detský ruksak na zbalenie vecí pri presune do zbernej triedy alebo na ihrisko !!!

31.08.2021

A K T U A L I T Y

O nás

Naša materská škola bola otvorená 3. septembra 2018  ako pilotný program na pôde Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg). 
V materskej škole prebieha celoročná prax študentiek zo  SOŠPg, teda je cvičnou materskou školou.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho  vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Poskytujeme celodennú alebo poldennú starostlivosť a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole.  Deťom chceme v spolupráci so zriaďovateľom, SOŠPg a rodičmi poskytnúť výchovu a vzdelávanie zážitkovým učením, rozvíjať tak u detí ich prirodzenú zvedavosť a záujem o svet okolo nich.

Materská škola je umiestnená v tichej lokalite sídliska. V blízkosti sa nachádza zimný štadión Harmincova, Základná škola Beňovského, priestranný park či veľké detské ihrisko s futbalovou aj basketbalovou plochou. Poloha materskej školy umožňuje učiteľkám uskutočňovať bezpečné vychádzky v okolí materskej školy. 

Materská škola je prízemná budova, tvoria ju 2 vchody, 4 triedy s vlastnou umyvárňou a spálňou, chodba, 2 šatne, spoločensko/pohybová miestnosť, jedáleň s kuchyňou a kancelárske priestory. Všetky priestory sú nanovo zrekonštruované. Školský dvor bol zrevitalizovaný a doplnený hracími prvkami pre deti predškolského veku v lete roku 2019.

Reportáže a články  o našej materskej škole

Reportáž o spojení našej MŠ a strednej pedagogickej škole - RTVS 07.01.2019

Reportáž : "Žiačky učiteľkami" - Markíza 8.11.2018

Vyjadrenia poslancov o našej MŠ - "Župná škôlka"

Na SOŠ pedagogickej sa priamo v budove nachádza škôlka. Budúce učiteľky tu praxujú

Škola a prax na jednom mieste: Spojenie, z ktorého majú prospech všetci

Škola s praxou je realitou