Upozornenie!!!

Prosíme rodičov detí, ktoré navštívili hromadné podujatia a/alebo boli mimo územia SR od 17.8.-1.9., aby sledovali zdravotný stav dieťaťa v domácom prostredí, nakoľko tento spôsob je bezpečnejší a ohľaduplnejší nielen k deťom v MŠ, ale aj k ne/pedagogickým zamestnancom.

ĎAKUJEME, že svoje deti necháte doma!

02.09.2020


Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Viac info tu...

01.09.2020

O nás

Naša materská škola bola otvorená 3. septembra 2018  ako pilotný program na pôde Strednej odbornej školy pedagogickej (SOŠPg). 
V materskej škole prebieha celoročná prax študentiek zo  SOŠPg, teda je cvičnou materskou školou.

Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa Štátneho  vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu. Poskytujeme celodennú alebo poldennú starostlivosť a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Našim hlavným cieľom a poslaním je dosiahnuť úspešnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu, postupnú socializáciu dieťaťa v kolektíve, nadobúdanie potrebných kompetencií a vedomostí na úspešný štart primárneho vzdelávania v základnej škole.  Deťom chceme v spolupráci so zriaďovateľom, SOŠPg a rodičmi poskytnúť výchovu a vzdelávanie zážitkovým učením, rozvíjať tak u detí ich prirodzenú zvedavosť a záujem o svet okolo nich.

Materská škola je umiestnená v tichej lokalite sídliska. V blízkosti sa nachádza zimný štadión Harmincova, Základná škola Beňovského, priestranný park či veľké detské ihrisko s futbalovou aj basketbalovou plochou. Poloha materskej školy umožňuje učiteľkám uskutočňovať bezpečné vychádzky v okolí materskej školy. 

Materská škola je prízemná budova, tvoria ju 2 vchody, 4 triedy s vlastnou umyvárňou a spálňou, chodba, 2 šatne, spoločensko/pohybová miestnosť, jedáleň s kuchyňou a kancelárske priestory. Všetky priestory sú nanovo zrekonštruované. Školský dvor bol zrevitalizovaný a doplnený hracími prvkami pre deti predškolského veku v lete roku 2019.

Reportáže a články  o našej materskej škole

Reportáž o spojení našej MŠ a strednej pedagogickej škole - RTVS 07.01.2019

Reportáž : "Žiačky učiteľkami" - Markíza 8.11.2018

Vyjadrenia poslancov o našej MŠ - "Župná škôlka"

Na SOŠ pedagogickej sa priamo v budove nachádza škôlka. Budúce učiteľky tu praxujú

Škola a prax na jednom mieste: Spojenie, z ktorého majú prospech všetci

Škola s praxou je realitou